เรื่อง : ขออนุญาติประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชัพสู่การเป็นครูยุคใหม่ (PIM Trainer Program)

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชัพสู่การเป็นครูยุคใหม่ (PIM Trainer Program) 13 มีนาคม 2562 (12:22 น.)   เข้าชม 584

         ด้วยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดตั้งศูนย์ PIM Career Academy ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการศึกษากับแนวทาประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีกลุ่มเป็นหมาย เป็น ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่างๆ